มูลนิธิ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันดามัน ร่วม กองทัพภาคที่ 4 พร้อม กองพลทหารราบที่ 5 / วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.56 ไร่ตะวันหวาน และ เครือข่ายชุมชน

      เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธี นายสำราญ สินธ์ทอง ประธานมูลนิธิฯ ปษ.มทภ.4 พล.ต.กฤษฎา พงษ์สามารถ ผบ.พล.ร.5 ผบ./ ผบ.มทบ.43 / คุณสาวันตัน รวมเปิดฝายมีชีวิตคลองเสม็ดจวน ตามโครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณปลายคลองเสม็ดจวน ม.6 บ.ทุ่งคาทอง ต.ดินแดง อ.ลำทับ จว.ก.บ. ฝายมีชีวิตคลองเสม็ดจวน ได้อาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วน คือ ทภ.4, พล.ร.5, มูลนิธิอนุรักษ์ ฯ นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2556, อบจ.ก.บ., อบต.ดินแดง, กลุ่มรักษ์ต้นน้ำอ่าวลึก, บ้านไร่ตะวันหวาน, กำลังพลจิตอาสาพัฒนากองพลทหารราบที่ 5 และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ อ.ลำทับ จ.กระบี่ ร่วมกิจกรรมตามโครงการ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ดำเนินการสร้างฝายมีชีวิต ในโครงการ รักษ์น้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประชารัฐร่วมใจสร้างฝาย ทำดีเพื่อพ่อ โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยฝายมีชีวิต เป็นฝายที่จัดสร้างขึ้นเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและอนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ และเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งโครงการดังกล่าว กองพลทหารราบที่ 5 จะดำเนินขยายผลไปสู่แหล่งชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืน ต่อไป