สัมนาการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน

      นายสำราญ สินธ์ทอง ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันและที่ปรึกษาสำนักประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบก โดยสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันดามัน ได้จัดโครงการ รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่าถวายพ่อ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเป็นการปฏิบัติบูชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการน้อมนำพระราชปณิธานของพระองค์มาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยพลังประชารัฐในการขับเคลื่อนดำเนินงาน ด้านอนุรักษ์ในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ให้กับกลุ่มพลังประชารัฐ โดยเริ่มจากการ “ปลูกป่าในใจคน” เพื่อเสริมสร้างให้มีจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมป่าชายเลนทะเล ชายฝั่งอันดามันที่เสื่อมโทรมให้กลับสภาพเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายประสานพลังประชารัฐในการดำเนินงานร่วมกันและให้เข้าใจว่า ทรัพยากรธรรมชาติมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของทุกคน มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันดามัน จึงกำหนดจัดโครงการ รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่าถวายพ่อ และกำหนดจัดสัมมนา เรื่อง การประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเสวนา เรื่อง ทิศทางการพัฒนาเมืองภูเก็ตอย่างยั่งยืนสู่ thailand 4.0 ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 น. ที่ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต