วันที่ 3 ธันวาคม 61 ที่ป่าชายเลน คลองปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่

       มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า กฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปลูกป่าชายเลน 10,989 ต้น ตามโครงการรวมใจภักดิ์ปลูกรักษ์ป่าชายเลน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 วันที่ 3 ธ.ค.61 ที่ป่าชายเลน คลองปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายสำราญ สินธ์ทอง เลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน ที่ปรึกษา สปร.ทบ. ประธานโครงการรวมใจภักดิ์ปลูกรักษ์ป่าชายเลน 10,989 กล้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและป่าชายเลน จึงได้มีกิจกรรมการรณรงค์เผยแพร่ความสำคัญและปัญหาเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ จึงร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการรวมใจภักดิ์รักษ์ป่าชายเลน จำนวน 10,989 กล้า และยังมีโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าอีกกิจกรรมหนึ่งด้วย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่ เยาวชน การรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ และจิตสำนึกของประชาชน ให้ตระหนักถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อรองรับและบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ป่าชายเลนมีความสำคัญต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย ปัจจุบันประเทศไทยมีป่าชายเลนกว่า 1.6 ล้านไร่ จากเดิมในปี พ.ศ.2504 มีอยู่กว่า 2.2 ล้านไร่ ลดลงเกือบร้อยละ 50 เนื่องจากการบุกรุกทำลายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ทุกภาคส่วนจึงต้องช่วยกันรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการปกป้องอนุรักษ์ป่าชายเลนเอาไว้ ให้อยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป ดังที่พระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสในเรื่องของการปลูกป่าว่า ควรปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อนและคนเหล่านั้นจะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตัวเอง