มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันดามัน
นายสำราญ สินธ์ทอง
เลขาธิการ มูลนิธิ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันดามัน
ที่ปรึกษา.สปร.ทบ.
ลิ้งเว็บไซต์ภายนอก
ตราสัญญลักษณ์และความหมาย มูลนิธิอนุรักษ์ฯ
      เริ่มก่อตั้ง เมื่อปี 2015 ใช้คำย่อว่า อ.ท.อ. ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Andaman Natural Resources Conservation Foundation เครื่องหมายของมูลนิธิ คือ สัญลักษณ์รูปภาพ ความหมาย ต้นไม้สีเขียวให้ความอุดมสมบูรณ์ของการอนุรักษ์ทรัพยากร ทะเลแสดงถึงความเป็นอันดามันเสน่ห์แห่งการท่องเที่ยว ช้างแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ป่าใดมีช้างป่านั้นย่อมยังประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย
คำขวัญ
       อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอันดีเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น
2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเอกชนนักศึกษาผู้นำชุมชนและองค์กรสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกประเทศ
4) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและท้องถิ่น
5) สนับสนุนให้ทุนด้านการศึกษาแก่เยาวชน นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
6) ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลและองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์
เป้าหมายที่พึงประสงค์
     มุ่งวางแผนและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศน์ชายฝั่งทะเลอันดามันให้ฝื้นคืนสู่สภาพทางธรรมชาติและเอื้ออำนวยต่อการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม อันเป็นการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งอันดามันอย่างมีคุณภาพตอบสนองต่อศักยภาพและความต้องการอย่างแท้จริง
แผนยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
     พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่เน้นการพัฒนาในเชิงการเป็นแหล่งผลิตอาหาร ประมง การท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน รวมตลอดจนเป็นพื้นที่ที่มีความได้เปรียบด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันครอบคลุมหลายจังหวัดตั้งแต่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล และสภาพลุ่มน้ำสายสั้นไหลลงพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของทะเล ทำให้สภาพของระบบนิเวศทางธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าชายเลน ทรัพยากรสัตว์น้ำ หาดทราย เกาะน้อยใหญ่ และทรัพยากรทางทะเลอีกเป็นจำนวนมาก ในสภาพปัจจุบันด้วยความเจิรญเติบโตในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ทำให้ระบบนิเวศของชายฝั่งทะเลอันดามันเสื่อมโทรมเป็นลำดับ อันจะส่งผลกระทบต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่หลายภาคส่วนต้องให้ความสำคัญต่อการวางแผนจัดการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลให้เกิดความยั่งยืน เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีดุลยภาพต่อไป
ข่าวสารกิจกรรม มูลนิธิอนุรักษ์ฯ อันดามัน
Andaman Jazz by The Sea ลานโลมา หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต แสดงดนตรีแจ๊สและกิจกรรมเสวนาโครงการรวมใจภักดิ์รักษ์อันดามันถวายพ่อ
จัดสัมมนา 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ช่วยเหลือจากภัยน้ำท่วม ร่วมด้วยช่วยกัน...คนไทยไม่ทิ้งกัน โครงการ ปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ดูข่าวสารทั้งหมด....