อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
ทำเนียมผู้บริหาร

ผมจะทำงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมผลประโยชน์ของชาติ และ ประชาชน

Card image cap

ดร.วัฒนา เรืองแก้ว

ที่ปรึกษามูลนิธิ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - สกุล
ดร.วัฒนา เรืองแก้ว

การศึกษา
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิตความสำพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางนิติศาสตร์

การทำงาน
สำนักงานกฎหมาย
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฏร

error: Content is protected !!