อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
ทำเนียมผู้บริหาร

ผมจะทำงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมผลประโยชน์ของชาติ และ ประชาชน

Card image cap

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ แสงทอง

ที่ปรึกษามูลนิธิ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - สกุล
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ แสงทอง

การศึกษา
-

การทำงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

error: Content is protected !!