อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
ทำเนียมผู้บริหาร

ผมจะทำงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมผลประโยชน์ของชาติ และ ประชาชน

Card image cap

รศ.ดร.ปรีดี โชติช่วง

ที่ปรึกษามูลนิธิ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - สกุล
รศ.ดร.ปรีดี โชติช่วง

การศึกษา
-

การทำงาน
รองเลขานุการสภาพัฒนาการเมือง
คณะทำงาน โครงการจังหวัดนำร่องประชาธิปไตยชุมชน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ประธานศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน

error: Content is protected !!