อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
ทำเนียมผู้บริหาร

ผมจะทำงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมผลประโยชน์ของชาติ และ ประชาชน

Card image cap

รศ.ดร.นันทวัฒน์ จรัสโรจน์ธนเดช

ที่ปรึกษามูลนิธิ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - สกุล
รศ.ดร.นันทวัฒน์ จรัสโรจน์ธนเดช

การศึกษา
-

การทำงาน
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

error: Content is protected !!