อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
ทำเนียมผู้บริหาร

ผมจะทำงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมผลประโยชน์ของชาติ และ ประชาชน

Card image cap

ผศ.ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์

ที่ปรึกษามูลนิธิ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - สกุล
ผศ.ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์

การศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การทำงาน
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!