อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
ทำเนียมผู้บริหาร

ผมจะทำงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมผลประโยชน์ของชาติ และ ประชาชน

Card image cap

ทนายสิทธิภร จันทบูรณ์

ที่ปรึกษามูลนิธิ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - สกุล
ทนายสิทธิภร จันทบูรณ์

การศึกษา
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศึกษาโครงการบัณฑิตกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน
กรรมการสภาทนายความภาค ๘

error: Content is protected !!