อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
คณะที่ปรึกษามูลนิธิ
Card image cap

อรรถนพ พันธุกำเหนิด

ที่ปรึกษามูลนิธิ

Card image cap

พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช

ที่ปรึกษามูลนิธิ

Card image cap

รศ.ดร.ปรีดี โชติช่วง

ที่ปรึกษามูลนิธิ

Card image cap

รศ.ดร.นันทวัฒน์ จรัสโรจน์ธนเดช

ที่ปรึกษามูลนิธิ

Card image cap

พลตรี ปริญญา อสาหะ

ที่ปรึกษามูลนิธิ

Card image cap

ผศ.ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์

ที่ปรึกษามูลนิธิ

Card image cap

โชคดี อมรวัฒน์

ที่ปรึกษามูลนิธิ

Card image cap

ทนายสิทธิภร จันทบูรณ์

ที่ปรึกษามูลนิธิ

Card image cap

นายบัญญัติ พัทธธรรม

ที่ปรึกษามูลนิธิ

Card image cap

ดร.วัฒนา เรืองแก้ว

ที่ปรึกษามูลนิธิ

Card image cap

ดร.นัญธัฐ โพธิชัย

ที่ปรึกษามูลนิธิ

Card image cap

เทอดไท ขวัญทอง

ที่ปรึกษามูลนิธิ

Card image cap

จิรศักดิ์ ชูความดี

ที่ปรึกษามูลนิธิ

Card image cap

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ แสงทอง

ที่ปรึกษามูลนิธิ

Card image cap

ผศ.รังสรรค์ พลสมัคร

ที่ปรึกษามูลนิธิ

Card image cap

กฤษณะ แจ่มกระจ่าง

ที่ปรึกษามูลนิธิ

Card image cap

นายอาคม วังเมือง

ที่ปรึกษามูลนิธิ

error: Content is protected !!