อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
ทำเนียมผู้บริหาร

ผมจะทำงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมผลประโยชน์ของชาติ และ ประชาชน

Card image cap

ภัทรพงค์ ถิ่นนคร

กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - สกุล
ภัทรพงค์ ถิ่นนคร

การศึกษา
-

การทำงาน
วิศวกรโยธาและสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาเมือง
บริษัทยูเนี่ยนแดวู วิศวกรโยธา

error: Content is protected !!