อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
ทำเนียมผู้บริหาร

ผมจะทำงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมผลประโยชน์ของชาติ และ ประชาชน

Card image cap

นายภูวิศ เพชรขาว

กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันดามัน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - สกุล
นายภูวิศ เพชรขาว

การศึกษา
รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การทำงาน
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลรัษฎา (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

error: Content is protected !!