อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
ทำเนียมผู้บริหาร

ผมจะทำงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมผลประโยชน์ของชาติ และ ประชาชน

Card image cap

สำราญ สินธ์ทอง

รองประธานและเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันดามัน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - สกุล
สำราญ สินธ์ทอง

การศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะรัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

การทำงาน
ที่ปรึกษากงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐคาชัดสถาน
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอันดามันสู่อ่าวไทย ใน คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
ที่ปรึกษาคณะกรรมธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลั่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ จัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร แบะการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่าง ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาผู้แทนราษฎร

error: Content is protected !!