อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
ทำเนียมผู้บริหาร

ผมจะทำงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมผลประโยชน์ของชาติ และ ประชาชน

Card image cap

จรูญ เกื้อชู

กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - สกุล
จรูญ เกื้อชู

การศึกษา
-

การทำงาน
รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

error: Content is protected !!