อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการรักษ์ทะเล Big Cleaning Day  10 หาดสวยภูเก็ต

โครงการรักษ์ทะเล Big Cleaning Day  10 หาดสวยภูเก็ต

วันที่โพส 26 April 2022

โครงการรักษ์ทะเล Big Cleaning Day  10 หาดสวยภูเก็ต

หน่วยงานรับผิดชอบ มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันดามัน

           มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันได้จัดโครงการรวมใจภักดิ์ปลูกป่าชายหาดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ ในวันจันทร์ที่๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หาดไม้ขาวภูเก็ต ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับกระแสตอบรับและความร่วมมือจากหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ประชาชน เยาวชน อย่างล้นหลามทำให้ในปี๒๕๖๓ มูลนิธิฯ ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ชื่อว่า “ โครงการปลูกป่าชายเลน Big Cleaning Day 10 หาดสวยภูเก็ต ” ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลก เรื่องความสวยงามและมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันดามัน ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมของชายหาดและท้องทะเลอันดามัน แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงความงดงามของธรรมชาติไปมาก ดังนั้น จึงได้ตระหนักขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในการปลูกจิตสำนึกในใจของทุกคนหันมาช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติทะเลอันดามันให้สะอาด โดยมีความร่วมมือหน่วยงานต่างๆเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน มีส่วนร่วมทางสังคมและปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและความมีวินัยให้มีสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลชายฝั่งที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม  มูลนิธิฯ จึงจัดโครงการ Big Cleaning Day  ๑๐หาดสวยภูเก็ต เพื่อสร้างพลังจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เสริมพลังสร้างสังคม และการส่งเสริมภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันทำความสะอาดชายหาดเก็บขยะมูลฝอยเพื่อลดขยะในชุมชนอีก “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” และด้วยความตระหนักถึงปัญหา “ขยะทะเล” ที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบนิเวศทางทะเล การประมง และการท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะทะเลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นับเป็นหนึ่งในความคืบหน้าสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมว่าด้วยขยะพลาสติกทั้งนี้ ปัญหาขยะ เป็นหนึ่งในหลายปัญหาที่สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศเรายังขาดการจัดการขยะอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เมื่อประชาชนยังเห็นแก่ความสะดวกสบาย จึงสร้างขยะมากมายรอบตัว โดยเฉพาะการใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลาย ได้ยากและเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและเป็นขยะที่ถูกพบมากที่สุดในทะเลไทย กระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล และชายฝั่งทะเล เกิดอันตรายต่อสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการกินขยะพลาสติก ไม่ว่าจะเป็น เต่า พะยูน วาฬ โลมา ที่ต่างตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ โดยเฉพาะวาฬบรูด้าที่มีอัตราการเกิดกับการตายเท่ากัน คือ อยู่ที่ ร้อยละ 4-5 ซึ่งเป็นอัตราที่น้อยกว่าสัตว์ทะเลกลุ่มเสี่ยงชนิดอื่นๆ การปรากฏตัวของ วาฬบรูด้า ในน่านน้ำทะเลอันดามัน นั้น จึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศใต้ท้องทะเลร่วมกันทำความสะอาด ขจัดขยะมูลฝอย เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว จึงจำเป็นที่จะต้องทำให้บ้านเมืองมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สังคมสงบและปลอดภัย บนพื้นฐานวิถีชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาของทุกๆ ด้าน จากทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันพัฒนา พื้นที่ของตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ตลอดจนต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ในสังคมให้เกิดจิตสำนึก และปลูกฝังวินัยให้แก่เยาวชน เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนในการที่จะรักษาพื้นชายหาดให้สะอาดและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

            3.1.เพื่อรักษาความสะอาดและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

            3.2.เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน เสริมสร้างวินัยการรักสะอาด

            3.3 เพื่อพัฒนา ท้องที่ให้เป็นเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อการอยู่อาศัย และการดำรงชีพที่ดีของประชากร

ลำดับ   

    วัน เดือน ปี           

บริเวณ/สถานที่จัดกิจกรรม

จุดนัดพบ

1

04  ธันวาคม    2562

หาดป่าตอง

สวนสาธารณะโลมาหาดป่าตอง

2

17  มกราคม    2563   

อุทยานแห่งชาติ หาดลายัน

อุทยานแห่งชาติหาดลายัน

3

26  กุมภาพันธ์  2563

หาดกมลา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 ภูเก็ต

4

13  มีนาคม    2563

หาดกะตะ

บริเวณเทศบาลกะรน

5

04  เมษายน    2563

หาดสุรินทร์

หาดสุรินทร์

6

27  พฤษภาคม 2563

หาดไม้ขาว

ลานเอนกประสง

7

09  มิถุนายน   2563

หาดกะรน

หาดกะรน

8

27  กรกฎาคม  2563  

หาดในหาน

หาดในหาน

9

10   สิงหาคม   2563   

หาดราไวย์

หาดราไวย์

10

22  กันยายน   2563   

อุทยานแห่งชาติ สิรินาถ

อุทยานแห่งชาติ สิรินาถ

 

 

 

 

error: Content is protected !!